Important Dates

Friday, Nov. 9 - Remembrance Day assembly in gym

Friday, Nov. 16 - No School

Thursday, Nov. 29 - Parent Teacher 6-8PM

Friday, Nov. 30 - Parent Teacher 9-11AM